โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม ของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวระย้า คงขาว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ด้วยทีมบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Team) กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี ให้ผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือความเคลื่อนไหว ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพฯ (วันที่ 24 กันยายน 2566)