การให้คำปรึกปรึกษาแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 และการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1lปี (ครั้งที่ 3oและ 4) ประจำเขตตรวจราชการที่ 17pและการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1pปี (ครั้งที่ 2) ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2566  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ (วันที่ 24 กันยายน 2566)