สพม.สุโขทัย ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (2) สัมภาษณ์     ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566จโดยมี นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก กำกับดูแลและตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ผู้เข้าสอบ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษ จำนวน 42 ราย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 50มราย การดำเนินการสอบเป็นไปด้วย       ความเรียบร้อย (วันที่ 23 กันยายน 2566)