การจัดทำเอกสารรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award) รุ่น ปี พ.ศ.2566 โดยมีนางวริศรา ณีศะนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กล่าวรายงานการประชุม  พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการลริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกและมีสมรรถนะในการแข่งขันสู่เวทีโลก ณ อาคารหอประชุม ๓๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 22 กันยายน 2566)