โครงการ Metaverse การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ สู่การเรียนรู้อนาคต

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวเผอิญ วงศ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และนางสาวจีราภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    เข้าร่วมโครงการ Metaverse การเรียนรู้ประวัติศาตร์วิถีใหม่ สู่การเรียนรู้วิถีอนาคต  เพื่อต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ณ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม (วันที่ 21 กันยายน 2566)