มุทิตาจิต “๔๔ อัญมณีมุทิต๋า ไหว้สามาลาด้วยใจ๋”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุม                           เชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างผู้สูงอายุและมุทิตาจิต “๔๔ยอัญมณีมุทิต๋า ไหว้สามาลาด้วยดวงใจ๋”  โดยมีนายศราวุธ  คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุม 123 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 21 กันยายน 2566)