ประชุมชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ประจำปี 2565-2566

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ประจำปี 2565-2566 (Status Report 2022-2023) โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคเหนือตอนล่าง วัตถุประสงค์ ระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลการดำเนินงานฯ ในระดับพื้นที่ 5 ด้าน เพื่อนำข้อมูลกำหนดแนวทางมาตรการในระดับพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดสุโขทัย(วันที่ 19 กันยายน 2566)