ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ตามแนวทางการประเมิน PISA และขยายผลการขับเคลื่อน เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2025

 นายสังวาลย์  พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISAยและขยายผลการขับเคลื่อนเตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA 2025 โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา และครูวิชาการหรือผู้รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแนวทางการประเมิน PISA จำนวน 27 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ  ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (18 กันยายน 2566)