เยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และเยี่ยมสนามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71

  นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ณ หอประชุม 123llปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา และเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71[ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 14l–l16lกันยายน 2566lณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมีนายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูให้การต้อนรับ (วันที่ 16 กันยายน 2566)