พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

  นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)  โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย 1 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างยนต์ 2โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงสาขาวิชาช่างยนต์ โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษา มีความรู้และทักษะด้านอาชีพในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย  (วันที่ 14 กันยายน 2566)