ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ทองจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา  นางสาวนิศาชล คงนวล ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม และนายสหชัย อยู่มา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลิไทพิทยาคม เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ นำเสนอการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อลดคดีทุจริต และประพฤติมิชอบในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 13 กันยายน 2566)