โครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมให้ข้อมูลสำหรับโครงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา พร้อมด้วยนายสรายุทธ เกสรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และครูโรงเรียนชัยมงคลพิทยา เข้าร่วมให้ข้อมูลแก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อนำผลการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร และคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 13 กันยายน 2566)