การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กำกับดูแลและตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ผู้เข้าสอบ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 52 ราย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 ราย  รวมทั้งสิ้น 61 ราย การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (วันที่ 9 กันยายน 2566)