ประชุมชี้แจงซักซ้อมการดำเนินการ ของคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมชี้แจงซักซ้อมการดำเนินการของคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันเสาร์ที่  9  กันยายน 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมีนางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 8 กันยายน 2566)