ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาสภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นคณะทำงานและร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาสภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีส่วนร่วม โดยกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster) ระหว่างวันที่ 5–8 กันยายน 2566 โดยมีดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร  (วันที่ 7 กันยายน 2566)