ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบการรายงาน แบบติดตาม ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action Plan : AP)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบการรายงานแบบติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Action Plan : AP) โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว  นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   พร้อมด้วยคณะกรรมการ/คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานก่อนกรอกข้อมูล  ในระบบ E-MES ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 4 กันยายน 2566)