โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และทักษะชีวิต ประจำปี 2566

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และทักษะชีวิตเยาวชนรุ่นใหม่ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ประจำปี 2566  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 คน และลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวน 6 คน เพื่อสร้างความเข็มแข็งในสถานศึกษา ผ่านเครือข่ายแกนนำลูกเสือต้านภัยเสพติดในสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน และมีทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหายาเสพติด และปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือผู้อื่นได้ จัดโดยกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 4 กันยายน 2566)