ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอุดมดรุณี ขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดเปิดห้องเรียนพิเศษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 สิงหาคม 2566)