โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน โรงเรียนละ 2oท่าน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาลูกเสือเนตรนารีในโรงเรียน  ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง” (วันที่ 29 สิงหาคม 2566)