ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good0Practice) โดยมีนายศราวุธคำแก้ว นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม  ร่วมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ประชุมผ่านระบบ Google0Meet ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 28 สิงหาคม 2566)