โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (Good Practice)

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย  นายศราวุธ  คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good0Practice) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 (วันที่ 24 สิงหาคม 2566)