โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำประจำปี 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนว  เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำประจำปี 2566 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด วิทยากรให้ความรู้เป็นอาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์  ล่องทอง อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ กับ นางสาวบุณยวีร์  ขำภักดี นักจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาครูแนะแนวให้สามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักตนเอง ค้นพบความถนัด ความสามารถของตนเอง วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  (วันที่ 22 สิงหาคม 2566)