กิจกรรมมอบสื่อ สิ่ง อำนวยความสะดวก และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (บัญชี ข,ค) ในรูปแบบคูปองการศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนรวม และศูนย์การศึกษาพิเศษ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ      มอบสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก (บัญชี ข, ค) ในรูปแบบคูปองการศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนรวม และศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยนายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการจัดการศึกษาพิเศษ ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ทั้ง 9 อำเภอ ให้ได้รับ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก (บัญชี ข, ค) ในรูปแบบคูปองการศึกษา ตรงกับความต้องการจำเป็น เป็นรายบุคคล และให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมภูมิสุโข ทะเลหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 22 สิงหาคม 2566)