การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพี่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน/คณะทำงานการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพี่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2566 พร้อมด้วยนางเยาวเรศ  รอดม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (วันที่ 16 สิงหาคม 2566)