ประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย

  นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เข้าร่วมการแถลงข่าวการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย    ซึ่งภาพถ่ายถือเป็นการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด สร้างรายได้ให้กับชุมชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการแถลงข่าว ณ บ้านมะขวิด ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 16 สิงหาคม 2566)