โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2

  นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้                                              นางรัชนีกร  งามนิกุลชลิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoomจmeeting) ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 15 สิงหาคม 2566)