อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน “สภานักเรียน” ประจำปี 2566

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน “สภานักเรียน” ประจำปี 2566 โดยการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตย และการให้ความสำคัญกับตัวแทนสภานักเรียน ซึ่งเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน เข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางประชาธิปไตย ในโรงเรียน และเป็นตัวแทน เพื่อน พี่ น้อง ในโรงเรียน  เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวม  รวมถึงเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับสิทธิโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษาในระบอบประชาธิปไตย กลุ่มเป้าหมายในการอบรม เป็นคณะกรรมการ  สภานักเรียน โรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ประธานสภานักเรียน รองประธานสภานักเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานประชาธิปไตย ในโรงเรียน จำนวน 1 คน รวม 3 คน จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน  27 แห่ง รวมทั้งสิ้น  81 คน ทั้งนี้ วิทยากรให้ความรู้ นางสาวสิริอมร หวลหอม และนายชัชวาล  กันเพชร ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ และได้รับการอนุเคราะห์อุปกรณ์ในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย  ณ หอประชุม 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 15 สิงหาคม 2566)