โครงการเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับคู่กรณีประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับคู่กรณีประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยกลุ่มกฎหมายและคดี ณ สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก  (วันที่ 10 สิงหาคม 2566)