ร่วมพิธีเปิดและเป็นคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

   นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมในพิธีเปิดและเป็นคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ณ ห้องประชุมอาคาร 8 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (วันที่ 7 สิงหาคม 2566)