การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข็มแข็ง และยั่งยืน การพัฒนาสถานศึกษารางวัล IQA AWARD โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายสถานศึกษา และครูวิชาการ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  (วันที่ 26 กรกฎาคม 2566)