ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน โรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และชี้แจงบทบาทความร่วมมือการดำเนินงานในโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกน รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเดอะพลาลาสโซ รัชดา กทม. (วันที่ 24 กรกฎาคม 2566)