อบรมการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)

 นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS) ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566  โดยมีนางรัชนีกร งามนิกุลชลิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กล่าวรายงานการอบรมฯ และข้าราชการครูหรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ไอซีที โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมการอบรม เพื่อให้บุคลากรระดับสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 4ใด้าน และพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด  ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย  (วันที่  24 กรกฎาคม 2566)