“คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 6

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 20 กรกฎาคม 2566)