ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดสุโขทัย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัด

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับมอบทุนจากชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดสุโขทัย เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000.บาท เป็นเงิน 10,000.บาท.ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 20 กรกฎาคม 2566)