ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา           

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 20–22ใกรกฎาคม 2566 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และนำไปวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21.ณ อิงธาร รีสอร์ท นครนายก  จังหวัดนครนายก (วันที่ 20 กรกฎาคม 2566)