อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม                        เชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) โดยมี นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงานการอบรม พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ดูแลงาน ITA ประจำโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 27 โรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)