ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูวัดและประเมินผล ในสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ครูวัดและประเมินผลในสถานศึกษาให้มีความสามารถในการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการนำผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีครูวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 27 คน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้ครูวัดและประเมินผล ในสังกัดมีความสามารถในการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และเพื่อให้มีสถานศึกษานำการประเมิน O-NET ไปใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 18 กรกฎาคม 2566)