ประชุมซักซ้อมการคัดเลือก และการเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video..Conference) เพื่อซักซ้อมการคัดเลือกฯ และการเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่จะกำหนด                     เป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเพื่อให้การคัดเลือกฯ และการเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่จะกำหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 17 กรกฎาคม 2566)