ประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับบริการภาครัฐ บนศูนย์รวมข้อมูลรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th)  ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายศราวุธ คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งรับทราบ ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 17 กรกฎาคม 2566)