ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 2/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายศราวุธ คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมการประชุม ได้มอบนโยบาย สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ และนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick..Policy..2566.เพื่อสนองนโยบายให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 17 กรกฎาคม 2566)