โครงการดูแลสุขภาพใจโดยนักจิตวิทยา โรงเรียนประจำเขตพื้นที่

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการดูแลสุขภาพใจโดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการครูผู้ดูแลระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School..Health..Hero ของโรงเรียนในสังกัด 27 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ท่าน และได้รับเกียรติจาก นายเมธัส ตาเขียววงศ์ นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก และคณะ มาเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และช่วยวางแผนในการช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 14 กรกฎาคม 2566)