คัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัด” จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 จังหวัดสุโขทัย   (วันที่ 11 กรกฎาคม 2566)