สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยพร้อมคณะบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นกิจกรรม ที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพบปะพูดคุยกับบุคลากร ให้ขวัญกำลังใจ และทบทวนภารกิจงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งข้อราชการและภารกิจต่างๆ ในรอบสัปดาห์