นิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม 8 จุดเน้น

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม 8..จุดเน้น ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อน “พาคิด พาทำ ร่วมพัฒนา” และนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศ 444PSQ+Model เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 8 จุดเน้น ณ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม  (วันที่ 10 กรกฎาคม 2566)