อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปีงบประมาณ 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ความปลอดภัยจากภัยคุกคาม นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กล่าวรายงานการอบรมฯ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการอบรม เพื่อขยายผลจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  และนักศึกษา (พนส.) ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ส่งเสริม สนับสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุม 109 ปี  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 6 กรกฎาคม 2566)