ประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2566

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2566 พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมประชุม ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขับเคลื่อนการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ในโรงเรียนทั้งระบบ นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักประชาธิปไตยบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีโรงเรียนในสังกัดส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2566 จำนวน 3 โรงเรียน 2 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ คือโรงเรียนเมืองเชลียง และโรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนลิไทพิทยาคม และโรงเรียนหนองตูมวิทยา ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 มิถุนายน 2566)