ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลงจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 29 มิถุนายน 2566)