โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ วันภาษาไทยแห่งชาติ

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ  ณ โรงเรียนเมืองเชลียง (วันที่ 27 มิถุนายน 2566)