แข่งขันกีฬาภายใน “ร่มคูณเกมส์”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ร่มคูณเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มตรวจสอบภายใน  และนางนุชจรินทร์  แจ่มสากล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่งทักษะความสมารถด้านการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและครู  ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  (วันที่ 27 มิถุนายน 2566)