กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566) ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ในสังกัด ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 26 มิถุนายน 2566)